CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Đơn vị phụ thuộc

Nông Trường Cao Su Hàng Gòn
- Địa chỉ : xã Hàng Gòn - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại
: 0251 3796 215
- Fax
: 0251 3796 141
- Giám đốc
: Nguyễn Quang Liêm
- Phó Giám đốc
: Nguyễn Hữu Phước
  : Đào Truyện
- Sản lượng
: Năm 2018 khai thác 2.166 tấn đạt 103,15 % kế hoạch 2018

 

 
 
 
 
 
                       
 
backtop