CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Đơn vị phụ thuộc

Nông Trường Cao Su Cẩm Đường
- Địa chỉ : xã Xuân Đường - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại
: 0251.3 727 097
- Fax
: 0251.3 728 372
- Giám đốc
: Phan Quang Bá
- Phó Giám đốc
: Nguyễn Viết Thế
  : Đào Ngọc Ánh
  : Trần  Văn Hải
  : Lê Hoàng Sang
- Sản lượng
: Năm 2018 đạt 4.010 tấn đạt 98,77 % kế hoạch 2018
                       
                    
 
backtop