CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Giới thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hiện có 12 nông trường; 01 Xí nghiệp Chế biến Cao su; 01 Bệnh viện Đa khoa Cao su và 10 phòng, ban trực thuộc Tổng Công ty với tổng số Lao động đến ngày 31/5/2019 là: 4.822 người. Ngoài ra, còn có 08 Công ty con do Tổng Công ty giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên và 12 Công ty liên kết do Tổng Công ty giữ dưới 50% vốn điều lệ mỗi Công ty

 

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai gồm 7 người:

 

2. Hội đồng thành viên gồm 4 người:

 

3 .Kiểm soát viên gồm 3 người:


4. Ban Tổng Giám đốc gồm 4 người:

 

5. Các Ban xây dựng Đảng và đoàn thể


6. Lãnh đạo các phòng, ban Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Chức năng và nhiệm vụ của các phòng, ban Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

 

7. Các đơn vị trực thuộc

 

backtop