CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Đơn vị phụ thuộc

Nông Trường Cao Su An Viễng
- Địa chỉ : xã Bình An - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại
: 0251 3964 785
- Fax
: 0251 3964 165
- Giám đốc :
- Phó Giám đốc
: Nguyễn Anh Sơn
  : Nguyễn Văn Long
- Sản lượng
: Năm 2018 khai thác đạt 1.989 tấn đạt 114,31 % kế hoạch 2018
 
                       
 
backtop