CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Thông tin doanh nghiệp

Công bố thông tin tháng 06 năm 2020

Căn cứ nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Tổng Công ty thực hiện công bố thông tin, cụ thể:

- Phụ lục V với nội dung "Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất"

- Phụ lục VIII với nội dung:

+ "Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp".

+ "Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sỡ hữu nhà nước đối với doanh nghiệp".

+ "Thống kê các cuộc họp của Hội đồng Thành viên hoặc Chủ tịch Công ty".

+ "Thống kê các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Thành viên hoặc Chủ tịch Công ty".

+ "Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát".

                Xin mời tải về tại đây.

backtop