CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

+ Báo cáo tài chính 
   - Báo cáo tài chính năm 2015
   - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
+ Phụ lục đính kèm 
   - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
   - Kế hoạch năm 2016
   - Báo cáo thực hiện 03 năm
   - Tình hính thực hiện sắp xép, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
   - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
   - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KH-BC Lao động

backtop