CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo tài chính năm 2018

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
Báo cáo tài chính năm 2018
Nội dung :
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  - Báo cáo kiểm toán độc lập
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
  - Bảng cân đối kế toán
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính

    Báo cáo giám sát tài chính năm 2018
    Báo cáo tài chính riêng từ ngày 01/6/2018 đến 31/12/2018
    Báo cáo tài chính hợp nhất  từ ngày 01/6/2018 đến 31/12/2018

backtop