CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo tài chính năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
(đã được kiểm toán)

Nội dung :
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  - Báo cáo kiểm toán độc lập
  - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán
  - Bảng cân đối kế toán riêng
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng

Tải file tại đây

backtop