CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

GIÁ THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN

14-9-2021 - Lần 27 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

14-9-2021 - Lần 27 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 14-9-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 27 cụ thể như sau:

Xem thêm

09-9-2021 - Lần 26 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

09-9-2021 - Lần 26 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 09-9-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 26 cụ thể như sau:

Xem thêm

30-8-2021 - Lần 25 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

30-8-2021 - Lần 25 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 30-8-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 25 cụ thể như sau:

Xem thêm

24-8-2021 - Lần 24 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

24-8-2021 - Lần 24 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 24-8-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 24 cụ thể như sau:

Xem thêm

17-8-2021 - Lần 23 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

17-8-2021 - Lần 23 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 17-8-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 23 cụ thể như sau:

Xem thêm

10-8-2021 - Lần 22 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

10-8-2021 - Lần 22 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 10-8-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 22 cụ thể như sau:

Xem thêm

02-8-2021 - Lần 21 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

02-8-2021 - Lần 21 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 02-8-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 21 cụ thể như sau:

Xem thêm

27-07-2021- Lần 20| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

27-07-2021- Lần 20| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 27-07-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 20 cụ thể như sau:

Xem thêm

13-7-2021 - Lần 19 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

13-7-2021 - Lần 19 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 13/7/2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 19 cụ thể như sau:

Xem thêm

07-07-2021- Lần 18 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

07-07-2021- Lần 18 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 07/7/2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 18 cụ thể như sau:

Xem thêm

02-7-2021 - Lần 17 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

02-7-2021 - Lần 17 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 02/7/2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 17 cụ thể như sau:

Xem thêm

30-6-2021 - Lần 16 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

30-6-2021 - Lần 16 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 30/6//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 16 cụ thể như sau:

Xem thêm

18-6-2021 - Lần 14 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

18-6-2021 - Lần 14 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 18/6//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 14 cụ thể như sau:

Xem thêm

17-6-2021 - Lần 13 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

17-6-2021 - Lần 13 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 17/6//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 13 cụ thể như sau:

Xem thêm

15-6-2021 - Lần 12 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

15-6-2021 - Lần 12 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 15/6//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 12 cụ thể như sau:

Xem thêm
backtop