Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16077.85 16449.88
CAD 17465.3 17923.54
CHF 23483.63 23955.2
EUR 26268.42 27138.63
GBP 29245.32 29713.5
HKD 2943.65 3008.77
JPY 209.81 218.11
KRW 18.42 21.02
SGD 17004.84 17311.65
THB 743.26 774.26
USD 23275 23395

Thống Kê

Số người truy cập
12163

Báo cáo tài chính năm 2018

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
Báo cáo tài chính năm 2018
Nội dung :
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
  - Báo cáo kiểm toán độc lập
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
  - Bảng cân đối kế toán
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Thuyết minh Báo cáo tài chính

    Báo cáo giám sát tài chính năm 2018
    Báo cáo tài chính riêng từ ngày 01/6/2018 đến 31/12/2018
    Báo cáo tài chính hợp nhất  từ ngày 01/6/2018 đến 31/12/2018